سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

دعایی که پیامبر(ص) در حق فقهای جانشینش کرد

 • ۱۶:۰۷

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه میفرمایند:

ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﺎﻟﺘﺶ (بر اثبات ولایت فقیه)ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﺖ: ﻗﺎﻝ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻉ): ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰﻩ (ﺹ): ﺍﻟﻞٰﻫﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﻲ ﺛﻠﺎﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰه، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎﺅﻙ؟ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﻳﺮﻭﻭﻥ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻴﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ. «1»

ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻉ) ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰﻩ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺧﺪﺍﻳﺎ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﺭﺣﻤﺖ ﻛﻦ. » ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩ. ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪﺍ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ، ﺣﺪﻳﺚ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻣﺮﺍ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ. »

ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺃﻯ ﻭ ﻓﺘﻮﺍﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ؛ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﺻﻠﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﻪ «2» ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺒﻂ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ، ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻠﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺣﺪﻳﺚ ،ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ، ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ (ﺹ) ﻭ ﺍﺋﻤﻪ (ﻉ) ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺑﺴﻂ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﺣﻮﺯۀ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ؛ ﻭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩۀ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺴﻂ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤۀ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺟﺰﺀ ﻭﺍﺿﺤﺎﺕ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻤﺎﻯ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺟﺎﻯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﻟﻞٰﻫﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ؛ ﻭ ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺐ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻠﻴﻔۀ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ (ﺹ) ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ «ﺧﻠﻔﺎ»، ﻓﻘﻬﺎﻯ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﻧﺪ. ﻧﺸﺮ ﻭ ﺑﺴﻂ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺩﻟﻨﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ

ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺎﻟﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮ «ﻭﻟﺎﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ» ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﻯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻳﺮﺍ «ﺧﻠﺎﻓﺖ» ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺌﻮﻥ ﻧﺒﻮﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﻭ ﺟﻤﻠۀ ﺍﻟﻞٰﻫﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠۀ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻨﻰ «ﺧﻠﺎﻓﺖ» ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭ ﺟﻤﻠۀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻯ ﻭ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻠﻔﺎﺳﺖ، ﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﻣﺮ ﻣﺠﻬﻮﻟﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻭ ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺳﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ.

ﺟﺎﻯ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠۀ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎ ﺍﻟﺎﺋﻤﺔ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻩ، ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻟﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﻜﻦ ﺩﺭ ﺟﻤﻠۀ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄۀ ﺁﻥ ﻛﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻞٰﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺖ، ﻳﺎ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﻰ، ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺋﻤﻪ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ ﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﺵ! ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺍﻋﺪﺍﺀ ﺩﻳﻦ ﺑﺎﺵ! ﻭ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻛﺠﺮﻭﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﻯ ﺍﺳﺖ. (3)
 • ۷۹۲

اخر الزمان :عصری که بهترین اهالی در ان زندگی می کنند

 • ۲۰:۴۹

انتظار

امام زمان در زمانی ظهور می کند که درک و فهم مردم بسیار بالا رفته و این فهم در آخر الزمان، آنها را به سمت ایمانی قوی و اعتقادی راسخ می کشاند (به خلاف انچه که بعضی فکر میکنند که علم انسان ها را به سمت سکولار شدن پیش می برد ) .
حضرت سجاد علیه السلام میفرماید:

إن أهل زمان غیبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل من أهل کلّ زمان« کسانى که در زمان غیبت قائل به امامت حضرت بقیةاللَّه و منتظر ظهور آن حضرت هستند، از اهل همه زمانها افضل هستند.

بعد مى‏فرماید: »لأن اللَّه تعالى ذکره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة«این طایفه افضل از همه هستند؛ زیرا خداوند عقل و فهمی به آنها داده است، که غیبت و ظهور نزدشان مساوى است

بحار الانوار ج36 ص386

البته این مطلب منافاتی با فراگیر شدن ظلم و فساد ندارد.

خانم ، تو باعث می شوی جوانان ما تیر بخورند

 • ۲۲:۱۸

بی حجابی

روح انسان هم مثل جسم او نیاز به غذا دارد و باید از ان مواظبت کرد تا اسیبی نبیند. گاهی آثار بی حجابی در جامعه مانند تیری روح انسان را زمین گیر میکند و او را از مسیر باز میدارد .

امام صادق علیه السلام می فرماید:

النظره سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها لله عزوجل لا لغیره اعقبه الله امنا و ایماناً یجد طعمه.(1)

نگاه (حرام) تیری مسموم از تیرهای شیطان است که هر کس به خاطر خدای عزوجل – نه به خاطر غیر او – از آن چشم پوشد، خداوند آرامش و ایمانی که طعم آن را بچشد، به او عطا می فرماید. (وسائل الشیعه، جلد 14، باب 104، حدیث 5.)

زنانی که با حجابی نامناسب وارد جامعه می شوند باعث می شوند که تیر گناه، روح جوانان جامعه را زمین گیر کند و نتوانند طعم ایمان را بچشند وفردای قیامت به خاطر به گناه انداختن مردان جامعه از انها سوال خواهد شد، که چرا از نعمت زیبایی که به تو داده شده بود بد استفاده کردی؟  

البته مرد ها هم باید در جامعه ای که حجاب ها کمتر رعایت می شود دقت بیشتری کنند و گر چه در این جامعه حفظ چشم ها سخت تر می شود تا انجا که نگه داشتن دین دراخر الزمان مثل نگه داشتن اتش در کف دست می شود ، لکن هیچ گاه بی حجابی زنان دلیلی و مجوزی برای نگاه مردان نمی شود و مردان وظیفه دارند در هر حال چشمان خود را حفظ کنند ولی به خاطر سخت تر بودن ترک این گناه در این شرایط اجر بیشتری دارند تا انجا که در روایات داریم که اجر 50 برابر برای مردم اخرالزمان نوشته می شود.

آثار اجتماعی بی حجابی در جامعه، تیر هایی هست که دیده نمی شوند و چه خطرناک است آنچه که هیچ کس نمی فهمد چگونه زخمی شد و دردی هم حس نمی کند.

 

امام خمینی: من مخالفم که روحانیون سمت اجرایی بگیرند

 • ۲۰:۴۹

امام خمینی 

امام در ابتدا بنایی برای جواز قبول پست اجرایی از سوی روحانیت نداشتند و مخالف حضور روحانیت در مناصب اجرایی بودند. در نظر ایشان حکومت اسلامی، حکومتی است که در محتوا از سایر حکومتها متمایز می شود. از این نظر حکومت وسیله ای برای تحقق احکام شرعی اسلام است. و مهم آن است که احکام اسلامی در جامعه پیاده شود. بنابراین حوزه قانونگذاری بر حوزه اجرایی اولویت و ارجحیت دارد.

امام در شرح دلایل این نگرش چنین بیان می­کنند:

«بله، ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفته ایم، که علماء مرتبه شان بالاتر از این است که داخل بشوند در امور اجرایی...(صحیفه امام، جلد13، ص433). من یک کلمه را عرض بکنم - شاید قبلاً هم عرض کرده باشم - و آن اینکه من از اوّل که در این مسائل بودم و کم کم آثار پیروزی داشت پیدا می شد، در مصاحبه ای که انجام دادم، چه با کسانی که از خارج آمدند، حتی در نجف و در پاریس و چه در حرف هایی که خودم زدم، این کلمه را گفته ام که روحانیون شغل شان یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است و چنانچه اسلام پیروز شود، روحانیون می روند سراغ شغل های خودشان(صحیفه امام، جلد16، ص349). مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علماء باید مشغول به کارهایشان باشند. این شأنی برای علماء نیست که ریاست جمهوری، یا پست دیگری داشته باشند»(صحیفه امام، جلد18، ص241).

اما پس از مدتی با میدان دادن به امثال مرحوم بازرگان و اقای بنی صدر ، به این نتیجه رسیدند که بدون حضور روحانیون اهداف انقلاب تامین نمی شود. لذا اجازه دادند آنها نیز در این عرصا وارد شوند.

 • ۵۴۰

نرم افزار اندروید انتخابات مجلس خبرگان

 • ۲۱:۲۰

مجلس خبرگان

شامل: 

✅لیست تمام نامزدها به تفکیک استان

✅تصاویر نامزدها

✅زندگینامه و سوابق نامزدها

✅توضیحات در مورد مجلس خبرگان


📥برای دریافت نرم افزار اینجا کلیک کنید

مسجد جمکران چگونه ساخته شد؟

 • ۱۴:۳۷

آن چه مسلم است، این است که مسجدجمکران، بیش از یک هزار سال پیش به فرمان حضرت بقیة الله، ارواحنا فداه، در بیدارى، نه در خواب ساخته شده و در طول قرون و اعصار، پناهگاه شیعیان و پایگاه منتظران و تجلّیگاه حضرت صاحب الزمان (علیه السلام)  بوده است.

امام زمان اشخاصی را به دنبال حسن بن مثله مازندرانی می فرستد و امام بعد از آمدن حسن بن مثله به او دستوراتی می دهند و از طریق او مسجد مقدس جمکران را بنا می کنند که مشروح ان را می توانید در ادامه مطلب بخوانید.

برتری عرب ها بر فارس ها!

 • ۲۳:۲۷

بعضی عرب را برتر از فارس می دانند و احادیثی هم در این باره می آورند. یکی از این احادیثی با تحریف در معنا آورده اند حدیثی است که از کتاب شریف سفینه البحار (حدیث در تصویر) آورده شده است.

بررسی منبع و چگونگی تحریف حدیث

این حدیث، در همان صفحه از سفینه البحار آمده و از امام صادق (ع) است؛روایت این است

نحن قریش و شیعتنا العرب و عدونا العجم

در ادامه مطلب که نوشته شده: "هر عربی از هر ایرانی... غلامی اعراب گماشت" در روایت نیست و با مبانی دینی و اسلامی سازگار نمی باشد و از جعلیات و دروغ هایی است که درست می کنند و در اینترنت به عنوان روایت نشر می دهند.

نظر امام علی در مورد ایرانیان

اتفاقاً در همین صفحه نظر امام علی درباره ایرانیان آمده است و تمجید بزرگی از امام علی(ع) راجع به ایرانیان دارد و بنا بر آنچه در همین صفحه و بعد از همین حدیث آمده، وقتی اسرای ایرانی را به نزد خلیفه دوم آوردند، او می خواست زنان اسیر را بفروشد و مردان را برده و بنده عرب ها سازد تا زنان ناتوان و پیران سالخورده و مریض ها را در طواف بر دوش خود حمل کنند، ولی امام علی (ع) فرمود: «رسول خدا(ص) فرمود: بزرگ هر قوم را بزرگ بدارید، هرچند با شما مخالف باشند و این فارس ها حکیم و کریم هستند و به اختیار خود تسلیم شده اند و به دین ما رغبت نشان داده اند و من به حق خودم و بنی هاشم از این اسیران برای رضای خدا آزاد کردم و... ».
ظاهراً آورنده مطلب در اینترنت، به خیال خود مطلبی علیه ایرانیان یافته و چون خیلی ذوق زده شده، سخن و خواست عمر را به عنوان سخن حسین بن علی(ع) نقل کرده است.

امام کاظم علیه السلام می فرمایند:

الناس ثلاثة عربی و مولى و علج فأما العرب فنحن و أما المولى فمن والانا و أما العلج فمن تبرأ منا و ناصبنا»؛ (1) 

«مردم سه دسته اند: عرب، موالی و علوج. عرب ما بنی هاشم (اهل بیت مؤمن پیامبر به محوریت امامان) هستیم و موالی (آزاد شدگان) که شیعیان و محبان و پیروان مایند و علوج ( کافران و منافقان و ظالمان اند) که همان کسانی هستند که از ما بیزاری جسته و دشمن ما شده اند.

بنابراین، این نوعی نامگذاری برای اهل ایمان و اهل کفر و نفاق است و اصلا به ملیت و زبان افراد نظر ندارد. آن که مسلمان و مؤمن است را عرب و موالی نامیده است؛ حتی اگر ایرانی، رومی یا غیر آن باشد، مانند ابوذر که از بنی هاشم نبود و سلمان که ایرانی بود و بلال و صهیب که رومی بودند، و آن کسی را که مسلمان و مؤمن نیست، عجم و اعراب و علوج نامیده است؛ حتی اگر از بنی هاشم باشد، مانند ابولهب بن عبد المطلب بن هاشم و بنی (فرزندان) عباس بن عبد المطلب بن هاشم.(2)

 

1.       معانی الاخبار، ص 403.

2.       www.pasokhgoo.ir/node/24719

 • ۸۲۱

بنایی که بر اساس تقوا بنیان شده

 • ۲۱:۳۶

امام خمینی


معنی«بُنْیَانَهُ عَلَی شَفا جُرُفٍ هَارٍ»:

 «بنیان» به معنای ساختمان؛ و «شَفا» به معنای لبه ی چیزی است؛ و «جُرُف» کنار نهر آب یا چاه را می گویند که زیر آن را خالی کرده باشند؛ و «هار» به معنای شخص یا ساختمان سستی است که در حال سقوط است.

 • ۷۲۳

هیچ کس از این تحریم به انداره تحریم امریکا صدایش در نیامد

 • ۲۲:۵۶

امام زمان

امام صادق(ع) فرمودند:

... وقتی عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طولانی شد. چهل روز به درگاه خدا گریه و ناله کردند. خداوند متعال به موسی و هارون(ع) وحی فرمود: که آنها را از دست فرعون نجات دهند و این در حالی بود که از چهارصد سال (عذاب)، صد و هفتاد سال باقی مانده بود و خداوند متعال به واسطة دعای بنی اسرائیل از آن صد و هفتاد سال صرف نظر نمود.

آنگاه امام صادق(ع) فرمودند:

همچنین شما (شیعیان) اگر این عمل (یعنی گریه و دعا کردن برای تعجیل فرج) را انجام دهید، خداوند قطعاً فرج و گشایش ما را می رساند و اگر انجام ندهید (و دست روی دست بگذارید و بی تفاوت بمانید) این امر به نهایت خود می رسد.

تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 155.

معرفی و دانلود وسائل الشیعه

 • ۲۰:۴۱

وسائل الشیعه

معرفی کتاب وسائل الشیعه

کتاب شریف وسائل شیعه توسط محمد بن حسن بن علی معروف به شیخ حر عاملی نوشته شد.وی درسال 1033بدنیا امد و در71 سالگی چشم از جهان فرو بست.وی در مشهد الرضا علیه السلام مدفون است(1)

شیخ حر عاملی روایات فقهی کتب اربعه و 70 کتاب دیگر را در این کتاب جمع اوری کرده است.(2) او این کتاب را طی 18 یا 20 سال گرد اورد (3)و حداقل سه بار تمام کتاب را مورد مطالعه قرار داد(4)

شیخ حر عاملی وجود تطویل و تاویل های دور از واقع در کتاب های پیشین ،پراکندگی روایات ، ناسازگاری روایات با عنوان باب های فقهی و فقدان بسیاری از روایات مرتبط با مسائل شرعی را انگیزه خود برای تدوین وسائل معرفی کرد(5) او تصریح میکند روایات کتابش را از کتاب های مشهوری نقل کرده که مورد اعتنا وعمل شیعه است(6)

کتاب وسائل بخاطر حسن ترتیب و تبویب از آغاز تا کنون مورد توجه واستفاده مجتهدان شیعه بوده است.(7)

وَ عِبادُ الرَّحمن...
آنان که سبک بال بر روی زمین راه می روند...
با اَهل آسمان بیشتر اَز اَهل زمین اُنس دارند...
آنچنان اَز جهنم یاد می کنند اِنگار آن را می بینند...
اگر صفات عباد الرحمن هر چند کم، در جامعه به وجود آید، رحمت بر ما نازل می شود و مشکلات حل خواهد شد...
إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ...

در این سایت
در كل اينترنت
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود