سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

فایده نماز خواندن ما برای خدا چیست?

  • ۲۳:۱۶
نماز

عده ای ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﺍ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ، ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﻢ، ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮﻭﻡ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﻢ، ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻨﻢ، ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻰ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻳﺎﺩﺵ ﻧﺮﻭﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﺮﻭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻴﺪ ﺧﺪﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻳﺎﺩﺵ ﻧﻤﻰ ﺭﻭﺩ ﭘﺲ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻴﺴﺖ؟
⭕️ﺧﻴﺮ، ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻳﺎﺩﺵ ﻧﺮﻭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ،⭕️ پس برای چیست؟
ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻳﺎﺩﺵ ﻧﺮﻭﺩ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ،
ﻳﻌﻨﻰ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﺎﻯ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎ ﻋﺒﺚ و بیهوده ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ...
ﭘﺲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻢ: ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻛﺒﺮ، ﻟﺎ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻟﺎ ﻗﻮﻩ ﺍﻟﺎﺑﺎﻟﻠﻪ، ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻋﻠﺎﻡ ﻋﺒﻮﺩﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ، خُب ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﺵ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ:
ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮﺩ. ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. (کتاب آزادی معنوی، استاد شهید مطهری)
چنان که شهید مطهری اشاره کرده ،فواید نماز در قران کریم اینگونه بیان شده است:
... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی... ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺩﺍﺭ .(14 طه)
...َأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر... نماز را به پا دار ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ زشت ، ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ...(45 عنکبوت)

معنای لا اکراه فی الدین چیست؟

  • ۲۰:۲۲

ﻟﺎ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻰ ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﻐﻮﺕ ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ ﻟﺎﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ(256 بقره)

ﺩﺭ (ﭘﺬﻳﺮﺵ) ﺩﻳﻦ، ﺍﻛﺮﺍﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﺍﻫﻰ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮﺕ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ، ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻛﻪ ﮔﺴﺴﺘﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻨﻮﺍﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ.

شاید بعضی اینگونه برداشت کنند که نبود اکراه و اجبار در دین، به معنای این است که، یهودی حق دارد یهودی باشد و مسیحی حق دارد مسیحی باشد. و باید بگذاریم هرکسی هر دینی خواست انتخاب کند و همچنین در جامعه اسلامی نباید کسی را مجبور به حجاب کرد و هر کسی اختیار دارد که بی حجاب در جامعه باشد و هیچ کس حق ندارد کاری به کار او داشته باشد و... ولی هیچ کدام از این تفاسیر درست نیست چون اولا این تفسیر با بسیاری از دستورات دینی مثل جهاد و امر به معروف و حکم ارتداد و... تعارض پیدا می کند. و دوما با خواندن ادامه این ایه و ایه بعد متوجه می شویم که این ایات در مورد اختیاری بودن ایمان قلبی است.

ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺎ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﺍﺧﻠﺎﻕ ﻭ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺮﺩ، ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻨﻜﺮﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩﻡ ﻭ ﻛﺴﻰ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﺩ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ، ﺣﺪﻭﺩ، ﺩﻳﺎﺕ ﻭ ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻬﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻗﻠﺒﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻰ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺫﻯ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺳﻠﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻔﺎﺭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ: «ﻫﺎﺗﻮﺍ ﺑﺮﻫﺎﻧﻜﻢ ﺍﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ» (1) ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻴﺪ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮﺕ‌ﻫﺎ ﻭ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺟﺒﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻔﻜﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ‌ﻫﺎ ﻧﻤﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻮ ﺷﺮﻙ ﻭ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ، ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ «ﻋﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ» ﻭ ﺭﻳﺴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻬﻰ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺍﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ». (1)

1-    تفسیر نور

کتاب ترجمه نهج البلاغه

  • ۱۵:۳۲

برای دانلود رایگان کتاب ترجمه دشتی نهج البلاغه در فرمت دلخواه روی عکس کلیک کنید

برای توضیحی کوتاه در مورد این کتاب اینجا کلیک کنید

کراهت نشستن در جای زن

  • ۱۱:۵۴

مساله 42: نشستن در جایی که زنی از آنجا برخاسته ،کراهت دارد، جز اینکه آن مکان سرد شده باشد.(عروه الوثقی)

ایت الله خمینی و خویی و گلپایگانی و شبیری زنجانی و ... همین فتوا را داده اند و ایت الله مکارم بنا بر احوط این فتوا را داده اند.

ادله فتوا:

در روایت جابر بن یزید جعفی امده است که امام باقر علیه السلام می فرمود: زمانی که زنی از جایی برخاست، تا زمانی که انجا سرد نشده است، جایز نیست برای مردی که در انجا بنشیند. و در روایت معتبره سکونی از امام صادق علیه السلام  روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه اله وسلم فرمود : زمانی که زنی از جایی برخاست ، جایز نیست برای مرد که در انجا بنشیند تا انجا سرد شود.

منابع و دلیل عدم دلالت روایات بر حرمت در ادامه مطلب (ایکن فلش قرمز) آمده است.

 

شرط ششم وضو: پاک بودن اعضای وضو

  • ۱۰:۴۶

در وضو، فقط پاک بودن اعضای وضو شرط است و پاک بودن اعضای دیگر بدن شرط نیست . مثلا اگر زانو پر از خون باشد هم می توان وضو گرفت و وضو صحیح است. ولی برای نماز تمام بدن و لباس باید پاک  باشد وفقط خون کمتر از یک درهم (حدود یک بند انگست ) برای نماز بخشیده شده است. پس هنگام وضو می توان با بدن نجس با هر نجاستی وضو گرفت و فقط باید اعضای وضو پاک باشد.

در ضمن اگر بعد از تمام شدن وضوی یک عضو ، آن عضو یا عضو های قبل آن نجس شود می توان به وضو ادامه داد و وضو صحیح است . مثلا اگر هنگامی که وضوی دست راست را می گیریم ، اگر از دماغ خون جاری شود و به روی صورت بیاید اشکالی ندارد. همچنین نجس شدن بدن و لباس به هر نحو بعد از وضو ، وضو را باطل نمی کند و جزء مبطلات وضو نیست.

شرط ششم : ان که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن ، پاک باشد(فتوای همه مراجع)

صحبت با نامحرم

  • ۲۳:۳۶

شنیدن صدای نامحرم از روی لذت یا شهوت حرام است واحتیاط مستحب این است که فقط در موارد ضروری با نامحرم صحبت شود.
مساله 39: شنیدن صدای نا محرم اگر از روی لذت یا ریبه (از روی شهوت) نباشد اشکال ندارد ، چه شخص کور باشد چه بینا ، اگر چه احتیاط مستحب ترک صحبت با نامحرم در غیر ضرورت است. و حرام است بر زنان که صدایی که بواسطه زیبا کردن و نازک کردن باعث تهییج (شهوانی) شنونده می شود را به گوش مردان برسانند (عروه الوثقی -مقدمات نکاح). خداوند در قران کریم می فرماید : ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ، ﻧﺮﻣﻰ ﻭ ﻃﻨﺎﺯﻯ [ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ] ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻃﻤﻊ ﻛﻨﺪ ، ﻭ ﺳﺨﻦ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﻮﻳﻴﺪ .
قول به حرمت ،به مشهور نسبت داده شده و مشهور دو دلیل برای ان ذکر کرده اند که در ادامه مطلب اورده شده است.

شرط سوم شکسته شدن نماز مسافر : در بین راه از قصد خود بر نگردد یا مردد نشود

  • ۲۰:۳۱

مسافرت
ﺷﺮﻁ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺳﺦ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﺩ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ.

ﻣﺴﺄﻟﻪ 1 - ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﺮﻋﻰ (ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ ﻳﺎ ﺑﻴﺘﺸﺮ) ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺳﺦ، ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﺩ، * ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﺎ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ. (1) (عروه الوثقی. مساله 21)


1- ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ، ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻜﺎﺭﻡ: ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺳﺦ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺜﻠﺎ ﺭﻓﺖ ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺦ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﺦ)، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ.
(فتوای تمام مراجع اورده شده)

نرم افزار اندروید تقویم اذان گو باد صبا

  • ۱۵:۵۰

برای دانلود جدیدترین نسخه نرم افزار اندروید باد صبا روی عکس کلیک کنید.

نرم افزار اندروید باد صبا

 بارزترین ویژگیها :


1-ارائه سه تقویم شمسی، قمری و میلادی (بدون محدودیت زمانی)
2-نمایش وقایع ملی و مذهبی تاریخ انتخابی در تقویم
3-ارائه اوقات شرعی 1235 شهر و قابلیت پخش اذان بصورت خودکار
4-قبله نما
5-ارائه شرح اعمال و ادعیه مرتبط با هر روز
6-قابلیت درج یادداشت و یادآوری برای هر روز
7-امکان دانلود و انتخاب موذن دلخواه جهت پخش اذان
8-تبدیل تاریخ هر تقویم (شمسی ، قمری و میلادی ) به دیگری
9-نمایش و اشتراک گذاری اطلاعیه های مرتبط به هر روز

امکانات اختصاصی برای ویجت :

1-نمایش تاریخ روز جاری ( شمسی/قمری/میلادی )
2-تغییر رنگ ویجت برای همسان سازی با رنگ آمیزی تم گوشی
3-نمایش ساعت جاری
4-ارائه اوقات شرعی
5-نمایش مدت زمان باقیمانده تا وقت شرعی بعدی
6-نمایش رویداد و یادداشت روز

نرم افزار اندروید مفاتیح صوتی باب النعیم

  • ۲۳:۳۳

برای دانلود نرم افزار اندروید باب النعیم روی عکس کلیک کنید

نرم افزار اندروید قران صوتی حبل المتین

  • ۲۲:۳۹

برای دانلود نرم افراز روی عکس کلیک کنید

نرم افزار اندروید قرانی حبل المتین

محتویات:
-- 15 ترتیل از قاریان برجسته ( قابلیت انتخاب 10 سوره از یک قاری در نسخه آزمایشی )
-- 3 ترجمه گویا ( قابلیت انتخاب در نسخه آزمایشی وجود ندارد )
-- 27 ترجمه فارسی ( تنها یک ترجمه در نسخه آزمایشی وجود دارد )
-- 22 ترجمه خارجی به 12 زبان زنده دنیا ( قابلیت انتخاب در نسخه آزمایشی وجود ندارد )
-- 9 تفسیر ( قابلیت انتخاب در نسخه آزمایشی وجود ندارد )

ویژگیهای بارز :
-- تطابق کامل با ساختار و ویژگیهای آندروید
-- مشاهده متن قرآن همراه با ترجمه بصورت زیر نویس
-- امکان دانلود مستقیم صوت های قرآن، ترجمه ، تفسیر و ترجمه گویا 
-- امکان انتخاب سوره های مورد نظر برای دانلود صوت ها
-- امکان شرکت در ختم آنلاین قرآن 
-- مشاهده آرشیو شخصی شرکت در ختم قرآن
-- آموزش قواعد تجوید 
-- دریافت اطلاعیه های قرآنی بصورت Notification
-- بروزرسانی خودکار نرم افزار
-- امکان ارسال نظرات و پیشنهادات آنلاین

وَ عِبادُ الرَّحمن...
آنان که سبک بال بر روی زمین راه می روند...
با اَهل آسمان بیشتر اَز اَهل زمین اُنس دارند...
آنچنان اَز جهنم یاد می کنند اِنگار آن را می بینند...
اگر صفات عباد الرحمن هر چند کم، در جامعه به وجود آید، رحمت بر ما نازل می شود و مشکلات حل خواهد شد...
إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ...

در این سایت
در كل اينترنت
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد