سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

محدوده درسی حوزه های علمیه 95-96 (طرح جدید و قدیم)

  • ۱۶:۰۴

محدوده طرح جدید دروس سطوح عالی (پایه های 7تا10) حوزه علمیه استان قم سال تحصیلی 95-96

پایه کتاب عنوان بخش محدوده کل درس تعدادصفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعدادصفحات
7 رسائل
(چ کنگره)
اصول بخش 1 از ابتدا رسایل تا اما المجوزون (ادله مثبتین حجیت خبر واحد) 230 ن 1 از ابتدا رسایل تا حجیه ظواهر کتاب 115
ن 2 از حجیه ظواهر کتاب تا اما المجوزون 115
بخش 2 از اما المجوزون ج 1 ص 254 تا  باب انسداد به ضمیمه برائت تا اول شبهه وجوبیه 261 ن 1 از اما المجوزون تا اما المقدمه الاولی 131
ن 2 از اما المقدمه الاولی تا شبهه وجوبیه 130
مکاسب
(چ کنگره)
فقه1
 
بخش 1 از ابتداء مکاسب تا المساله الثامنه عشر (بحث کذب )
 
 
391
ن 1 از ابتداء مکاسب تا المساله الخامسه حرمه التطفیف 194
ن 2 از المساله الخامسه حرمه التطفیف تا المساله الثامنه عشر حرمه الکذب 197
فقه2 بخش 2 از المساله الثامنه عشر (بحث کذب) تا ابتداء تنبیهات معاطات
 
306
 
ن 1 از بحث کذب تا المساله الثانیه جوائز السلطان و عماله 154
ن 2 از المساله الثانیه جوائز السلطان وعماله تا نبیهات المعاطاه 152
بدایه الحکمه فلسفه
یا شرح تجرید
  کل کتاب بدایه الحکمه

یا
شرح تجرید : مقصد اول

 
217


185
ن 1 ازاول کتاب تا المرحله الثامنه
از اول فصل اول تا اول فصل ثانی شرح تجرید

 
112
96
ن 2 از المرحله الثامنه تا پایان کتاب
از اول فصل ثانی تا اخر مقصد اول شرح تجرید
110
79
جوامع الجامع ج 2 تفسیر   سوره مبارکه توبه کل محدوده
محاضرات فی الالهیات عقاید   از اول کتاب تا اول بحث نبوت کل محدوده
پایه کتاب عنوان بخش محدوده کل درس تعدادصفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعدادصفحات
8 رسائل
(چ کنگره)
اصول1 بخش 3 از اول شبهه وجوبیه  تا خاتمه (فیما یعتبر فی العمل بالاصل ) 264 ن 1 از اول شبهه وجوبیه تا المطلب الثانی فی اشتباه الوجوب بغیر الحرام 136
ن 2 از المطلب الثانی فی اشتباه الوجوب بغیر الحرام تا خاتمه(فیما یعتبر فی العمل بالاصل ) 128
اصول2 بخش 4 از خاتمه(فیما یعتبر فی العمل بالاصل ) به ضمیمه استصحاب ، تا خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب ) 356 ن 1 ازخاتمه(فیما یعتبر فی العمل بالاصل ) تا  حجه القول الثالث 170
ن 2 از حجه القول الثالث تا خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب) 186
بخش 5 از خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب) تا آخر کتاب 286 ن 1 از خاتمه شرائط العمل بالاستصحاب تا  المقام الاول فی المتکافئین 148
ن 2 از المقام الاول فی المتکافئین تاآخر کتاب 138
مکاسب
(چ کنگره)
فقه3 بخش 3 از ابتداء تنبیهات معاطات تا القول فی الاجازه و الرد 333 ن 1 از ابتداء تنبیهات معاطات تا السادس اذا تعذر المثل فی المثلی 160
ن 2 از السادس اذا تعذر المثل فی المثلی تا  القول فی الاجازه و الرد 173
جوامع الجامع ج 2 تفسیر   سوره های رعدویوسف کل محدوده
محاضرات فی الالهیات عقاید   ازبحث  نبوت تا آخرکتاب کل محدوده
کلیات علم رجال استاد سبحانی رجال   از اول کتاب تا مشایخ الثقات کل محدوده
پایه کتاب عنوان بخش محدوده کل درس تعداد صفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعدادصفحات
9 کفایه
(چ آل البیت)
اصول بخش 1 از ابتداء کتاب تا اول بحث ضد 122 ن 1 از ابتداء کتاب تا الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغه الامر 62
ن 2 از الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغه الامر تا  بحث ضد 60
بخش 2 از اول بحث ضد تا اول مطلق ومقید
 
111 ن 1 از بحث ضد تا  فصل فی ان النهی عن الشیء هل .. 50
ن 2 از فصل فی ان النهی عن الشیء هل .. تا اول مطلق ومقید 61
مکاسب
(چ کنگره)
فقه4 بخش 4 از القول فی الاجازه و الرد تا من شروط العوضین : القدره علی التسلیم 366
 
ن 1 از القول فی الاجازه والرد تا مساله المشهور عدم صحه نقل العبد 182
ن 2 از مساله المشهور عدم صحه نقل العبد تا الثالث من شروط العوضین 184
فقه5 بخش 5 از الثالث من شروط العوضین : القدره علی التسلیم تا خیار شرط 302
 
ن 1 از الثالث من شروط العوضین تا مساله هل یجوز الاندار للظرف 146
ن 2 از مساله هل یجوز الاندار للظرف تا خیار شرط 156
 نهایه الحکمه فلسفه یا
شرح تجرید

 
  از ابتدا کتاب تا پایان المرحله السابعه


شرح تجرید : مقصد ثانی
157


178
ن 1 از اول کتاب تا فصل السادس المرحله الرابعه
از اول فصل اول تا اول فصل خامس شرح تجرید

 
80
85
ن 2 از اول فصل السادس المرحله الرابعه تا المرحله الثامنه
از اول فصل خامس تا اخر مقصد ثانی شرح تجرید

 
84
93
المیزان
جلد13
تفسیر   سوره مبارکه اسراء کل محدوده
کلیات علم رجال استادسبحانی رجال   از اول مشایخ الثقات تاآخر کتاب کل محدوده
پایه کتاب عنوان بخش محدوده کل درس تعداد صفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعداد صفحات
10 کفایه
(چ آل البیت)
اصول1 بخش 3 از اول مطلق و مقید تا خاتمه فی شرائط الاصول 130 ن 1 از اول مطلق ومقید تا فصل فی الوجوه التی اقامو ها ... 65
ن 2 از فصل فی الوجوه التی اقاموا..  تا خاتمه فی شرائط الاصول 65
اصول2 بخش 4 از خاتمه فی شرائط الاصول تا آخر کتاب 105 ن 1 از خاتمه فی شرائط الاصول تا خاتمه ، لا باس ببیان النسبه بین.. 55
ن 2 از خاتمه ، لا باس ببیان النسبه بین.. تا آخر کتاب 50
مکاسب
(چ کنگره)
فقه6 بخش 6 از خیار شرط تا فی الشروط التی یقع علیها العقد 306 ن 1 از خیار شرط تا عدم سقوط هذا الخیار 153
ن 2 از عدم سقوط هذا الخیار تا آخر ج 5 153
بخش 7 از فی الشروط التی یقع علیها العقد  تاآخرکتاب 303 ن 1 از فی الشروط التی یقع علیها العقد تا هل المبیع یملک بالعقد کما هو المشهور 149
ن 2 از هل المبیع یملک بالعقد کما هو المشهور تا پایان کتاب 154
نهایه الحکمه فلسفه


یا شرح تجرید

 
* از اول المرحله الثامنه تا پایان کتاب


شرح تجرید : مقصد ثالث تا اخر کتاب

 
171


187
ن 1 از اول المرحله الثامنه تا المرحله الحادیه عشره
مقصد ثالث و رابع شرح تجرید 

 
80
98
ن 2 المرحله الحادیه عشره تا پایان کتاب
مقصد خامس و سادس شرح تجرید 

 
85
89
المیزان
جلد13
تفسیر
 
  سوره مبارکه کهف کل محدوده
درایه استاد سبحانی درایه   اصول الحدیث واحکامه کل محدوده
 

***************************************************

   محدوده  طرح قدیم دروس سطوح عالی (پایه های 7تا10) حوزه علمیه استان قم سال تحصیلی  96 - 95                                                       

                                                                                                         

 پایه کتاب عنوان محدوده کل درس تعدادصفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعدادصفحات
7 رسائل
(چ کنگره)
اصول از ابتدا کتاب  تا اول دلیل انسداد 360 ن 1 ازاول رسائل تا اول اجماع منقول 154
ن 2 از اول اجماع منقول تا اول دلیل انسداد 203
مکاسب
(چ کنگره)
فقه1
 
از ابتدامکاسب تا اول النوع الخامس(ممایحرم التکسب به)  
496
ن 1 ازابتدا (محرمه)تااول المساله التاسعه 247
ن 2 ازالمساله التاسعه تا النوع الخامس(ممایحرم التکسب به ) 247
فقه2 از النوع الخامس(ممایحرم التکسب به) تا الکلام فی شروط المتعاقدین 393 ن 1 ازالنوع الخامس تاالامر الثانی (ان المتیقن من موارد المعاطاه) 193
ن 2 ازالامر الثانی تا الکلام فی شروط المتعاقدین 198

 

پایه کتاب عنوان محدوده کل درس تعدادصفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعدادصفحات
8 رسائل
(چ کنگره)
اصول1 از المقصد الثالث فی الشک تا ابتدای بحث استصحاب 464 ن 1 از اول المقصد الثالث ( فی الشک ) تا المقام الثانی فی الشبهه الغیر المحصوره 248
ن 2 از المقام الثانی فی الشبهه الغیر المحصوره تا اول بحث استصحاب
 
215
اصول2 از ابتدای بحث استصحاب
تا پایان کتاب رسایل
467 ن 1 از اول بحث استصحاب تا تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول (باستثنای اقوال استصحاب 210
ن 2 از تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول تا پایان کتاب 253
مکاسب
(چ کنگره)
فقه3 از (الکلام فی شروط المتعاقدین)تاشرائط العوضین
 
329 ن 1 ازالکلام فی شروط المتعاقدین  تا اما القول فی المجیز 155
ن 2 از اما القول فی المجیز تا شرایط العوضین 172
پایه کتاب عنوان محدوده کل درس تعداد صفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعداد
صفحات
9 کفایه
(چ آل البیت)
اصول از ابتدا کتاب  تا اول بحث نواهی 140 ن 1 از اول کفایه تا اول (فی مایتعلق بصیغه  الامر) 65
ن 2 از اول ( ما یتعلق بصیغه الامر ) تا اول  بحث نواهی 75
مکاسب
(چ کنگره)
فقه4 از اول شرائط العوضین تا اول خیارات 370 ن 1 از القول فی شرائط العوضین تا مساله اشتراط العلم بقدر المثمن 201
ن 2 از مساله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خیارات 168
فقه5 ازاول خیارات تا القول فی ماهیه العیب 345 ن 1 از اول خیارات تا اول مسقطات خیار الغبن 168
ن 2 از مسقطات خیار الغبن تا اول القول فی ماهیه العیب 174

 

پایه کتاب عنوان محدوده کل درس تعداد صفحات محدوده امتحانی نیم سال اول ودوم تعداد
صفحات
10 کفایه
(چ آل البیت)
اصول1 از ابتدای نواهی( المقصد الثانی فی النواهی) تا المقصد السابع اصول العملیه 85 ن 1 از المقصدالثانی فی النواهی تا المقصدالخامس (المطلق والمقید ) 89
ن 2 از المقصدالخامس (المطلق والمقید ) تا  المقصد السابع اصول العملیه 90
اصول2 از المقصد السابع اصول العملیه تا پایان کتاب 143 ن 1 از المقصد السابع اصول العملیه تا تنبیهات الاستصحاب 66
ن 2 تنبیهات الاستصحاب تا پایان کتاب 76
مکاسب
(چ کنگره)
فقه6 از القول فی ماهیه العیب تا پایان کتاب خیارات 366 ن 1 از القول فی ماهیه العیب تا الکلام فی احکام الخیار 160
ن 2 الکلام فی احکام الخیار تا پایان  

**************************

منبع:سایت نجاح حوزه علمیه


مطالب مرتبط:

محدوده دروس حوزه طرح جدید و قدیم 97-96

åã ÝíÓäãÇ ˜áæÈ ÇÝÓÑÇä
  • ۱۲۱۰۱
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود