سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

فرزندی با دعای امام زمان(عج)

  • ۱۸:۵۷
ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ ﻗﻤﻰ،ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺭﻭﺡ- ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻮّﺍﺏ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ- ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻯ، ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ: «ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮ، ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻳﻢ. ﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﭘﺮ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﻛﺖ ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. » ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪّﺗﻰ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰّ ﻭ ﺟﻞّ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻯ ﺣﻀﺮﺗﺶ، ﺩﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ، ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﻠﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺸﻴﻊ ﺑﻮﺩ...
ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ، ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻭﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪ. ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﺪّﺛﻴﻦ ﻗﻢ- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻭﻟﻴﺪ- ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ، ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪ.ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ، ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘّﻪ ﺗﺸﻴّﻊ ﺗﻠﺎﺵ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ. ﻭﻯ ﺍﺯ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰ ﺩﺍﺩ.
فقها و بزرگان مسلمان، شیخ صدوق را بیشتر با لقب رئیس المحدثین شناخته‌اند؛ زیرا او در شناخت احادیث، آگاه و در حفظ منابع و جمع آوری آن‌ها تلاش فراوان می‌کرده است. شیخ صدوق احادیث را به تناسب موضوعات مختلف دسته بندی و برای هر موضوع، باب جداگانه‌ای باز می‌کرد، مانند کتاب من لایحضره الفقیه یا عیون اخبار الرضا یا کتاب‌های دیگر صدوق که وی در هر یک از آن‌ها طبق اختلاف موضوعات و مزایا، باب‌های جداگانه‌ای گشوده است.(2)
ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻴﺼﺪ ﺟﻠﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻭ ﻛﺘﺐ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﻭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: 
1- ﻛﺘﺎﺏ «ﻣﻦ ﻟﺎ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ» ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺘﺐ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﻪ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﻳﻪ ﺍﺳﺖ. 2- ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻭﺱ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. 3- ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ 4- ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ 5- ﺧﺼﺎﻝ 6- ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻳﺎ ﺍﻣﺎﻟﻰ 7- ﻋﻴﻮﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ 8- ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻌﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻓﺪﺍﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. 
وفات شیخ صدوق
سرانجام شیخ صدوق این عالم بزرگوار پس از گذشت هفتاد و چند سال از عمر شریف و پربرکتش در سال 381 ه.ق دعوت حق را لبیک گفت و در شهرری دیده از جهان فرو بست. پیکر پاکش در میان غم و اندوه مردمان در نزدیکی مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم مدفون گردید.
امروزه آرامگاهش به نام ابن بابویه در شهرری مشهور و قبر منورش زیارتگاه مسلمانان و محل استجابت دعای مؤمنان است.(2)
منبع مطلب: 
1: گلچین صدوق ، حکایات و روایات برگزیده کتاب 'من لا یحضره الفقیه' شیخ صدوق 
2: سایت تبیان
åã ÝíÓäãÇ ˜áæÈ ÇÝÓÑÇä
  • ۵۶۰
ایمان
خوب بود
تشکر ...
موفق و موید باشید...
....مسعود ....
خدا رحمتشون کنه
الهی امین
علی رضا عظیمی راد
متشکر
خواهش میکنم دوست عزیز
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
وَ عِبادُ الرَّحمن...
آنان که سبک بال بر روی زمین راه می روند...
با اَهل آسمان بیشتر اَز اَهل زمین اُنس دارند...
آنچنان اَز جهنم یاد می کنند اِنگار آن را می بینند...
اگر صفات عباد الرحمن هر چند کم، در جامعه به وجود آید، رحمت بر ما نازل می شود و مشکلات حل خواهد شد...
إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ...

در این سایت
در كل اينترنت
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد